REGULAMIN PATIO CENTRUM EDUKACYJNO-ROZRYWKOWE

§ 1 Informacje ogólne

1. Podmiotem prowadzącym Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe jest Grupa Kozioł Sp. z o.o z siedzibą w Pszczynie, tel. 602294713, adres: ul. Rynek 16, 43-200 Pszczyna wpisana do rejestru przedsiębiorców, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Pszczyny- Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000873592 NIP: 6381843430, REGON: 387705090 , dalej „Zarządzający”.

2. Regulamin reguluje zasady obowiązujące wszystkie osoby przebywające na terenie Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe, w tym Dzieci, Rodziców, Opiekunów ( powyżej 18 roku życia)(dalej„Klienci”), bez względu na cel przebywania na terenie Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe.

3. Zarządzający świadczy na rzecz Klientów usługi obejmujące odpłatne udostępnienie Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe do korzystania, zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być uzupełniane treścią innych regulaminów, z którymi Klient ma obowiązek się zapoznać, w szczególności treścią instrukcji i zasad korzystania z poszczególnych atrakcji lub stref znajdujących się na terenie Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe. W przypadku wprowadzenia regulaminów szczegółowych postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w mocy i nadal są wiążące.

5. Przed wejściem na teren Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

6. Patio Park Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-20.00, w sobotę i niedziele 10.00-20.00. Zarządzający zastrzega sobie prawo do zamknięcia Patio Park Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe w całości lub w części, po wcześniejszym podaniu informacji na stronie internetowej lub mediach społecznościowych bądź w innej formie. Po uprzednim uzgodnieniu z Zarządzającym możliwe są inne godziny otwarcia Patio Park Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe.

7. Zarządzający zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za korzystanie z określonych atrakcji w Patio Park Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe. Informacja na temat atrakcji, za które pobiera się dodatkowe opłaty oraz wysokości takich opłat, o ile nie jest o nich mowa w Regulaminie.

§ 2 Zasady Płatności

1. Korzystanie z Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe. Wysokość opłat za bilet wstępu określona jest w Cenniku Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe.

2. Cennik dostępny jest w recepcji Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe oraz na stronie internetowej www.patiopark.eu

3. Sprzedaż biletów prowadzona jest on-line na stronie www.patiopark.eu (zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie płatności elektronicznych Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe) lub stacjonarnie w recepcji.

4. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na komfort naszych Klientów liczba osób mogących jednocześnie korzystać z Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe jest ograniczona. W przypadku osiągnięcia limitu sprzedaż biletów zostanie wstrzymana.

§ 3 Bilety

1. Bilet zapisywany jest na elektronicznej bransoletce RFID, zwanej dalej „Bransoletką”.

2. Klient na wydaną bransoletkę może też zapisywać zakupy w strefie kawiarnianej, które później są rozliczane w strefie recepcyjnej.

3. Bilet stanowi również QR kod wygenerowany po zakupie biletu online. Wówczas klient przechodzi i koduje zakup w strefie kawiarnianej na QR kod. Jednocześnie istnieje możliwość wydania bransoletki po okazaniu biletu z QR kodem w recepcji.

4. Bilety uprawniają do pobytu w Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe w określonym czasie wykupionym przez Klienta.

5. Czas pobytu liczony jest od momentu wydania bransoletki Klientowi do momentu zdania bransoletki przez Klienta. Po zakończeniu korzystania z Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe Klient zobowiązany jest do zwrotu Bransoletki w recepcji.

6. Bransoletka jest przypisywana do indywidualnego Klienta. Zabrania się udostępniania lub przekazywania Bransoletki innym Klientom lub osobom trzecim.

7. Za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie Bransoletki naliczona zostanie opłata w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

8. W przypadku przekroczenia czasu pobytu opłaconego z góry przez Klienta, za każdą dodatkową minutę pobrana zostanie opłata w kwocie 0,50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) za minutę od poniedziałku do czwartku, 0,55 gr (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) od piątku do niedzieli.

§ 4 Zasady wejścia na teren Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe

1. Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe przeznaczona jest wyłącznie dla Dzieci w wieku od 0 do 12 lat.

2. Klienci powyżej 12 roku życia nie mogą korzystać ze strefy rozrywkowej.

3. Dzieci, które nie ukończyły 7 lat mogą korzystać z Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe wyłącznie pod opieką Rodzica lub Opiekuna.

4. Dzieci, które ukończyły 7 lat mogą korzystać z Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe pod opieką Rodzica lub Opiekuna albo samodzielnie, jednakże pod warunkiem udzielenia przez Rodzica lub Opiekuna uprzedniej pisemnej zgody, dalej zwanej „Zgodą”.

5. Zgoda może być udzielona jedynie na udostępnionym przez Zarządzającego formularzu i musi być podpisana przez Rodzica lub Opiekuna dziecka. Formularz Zgody musi zostać wypełniony każdorazowo przy zakupie biletu dla Dziecka.

6. Pod opieką pełnoletniego Klienta może jednocześnie przebywać na terenie Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe maksymalnie 15 Dzieci.

7. Określenie wieku Dziecka nastąpi w oparciu o datę urodzin ustaloną zgodnie z oświadczeniem Rodzica lub Opiekuna.

8. Zgoda niepełna lub nieczytelna lub niezawierająca podpisu Rodzica lub Opiekuna jest nieważna i nie będzie przyjmowana przez Personel Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe ( dalej”Personel”).

9. Dzieci mogą korzystać z Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe samodzielnie na podstawie Zgody maksymalnie 120 minut. Po upływie tego czasu Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest stawić się i osobiście skontrolować stan dziecka. W przeciwnym wypadku, po bezskutecznej próbie kontaktu, o pozostawieniu Dziecka przez Rodzica lub Opiekuna, powiadomiona zostanie Policja bądź Straż Miejska.

10. Rodzic lub Opiekun powinien podjąć decyzję o korzystaniu przez Dziecko z atrakcji oferowanych w Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe uwzględniając możliwości, umiejętności i stan zdrowia Dziecka oraz wynikające z nich ograniczenia i zagrożenia, w szczególności mając na uwadze ryzyko powstania urazów i kontuzji.

11. Dzieci z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich życiu lub zdrowiu, z uwagi na swoje bezpieczeństwo nie powinny korzystać z atrakcji Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe.

12. Przed wejściem do stref Klienci zobowiązani są zostawić odzież wierzchnią, obuwie, plecaki, torby oraz inne przedmioty, których wniesienie do stref Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe jest niedozwolone. Rzeczy wartościowe można zostawić w otwartej szatni albo w szafkach depozytowych. Zgubienie klucza do szafki depozytowej wiąże się z opłatą za klucz w wysokości 20 złotych ( słownie: dwadzieścia złotych). Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach depozytowych, a ich pozostawienie nie stanowi zawarcia umowy przechowania.

13. Wejście na teren Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe dozwolone jest w ubraniu umożliwiającym swobodną i bezpieczną zabawę, w szczególności z opróżnionymi kieszeniami, bez żadnych ostrych oraz luźnych elementów mogących sprawiać problemy lub stwarzać niebezpieczeństwo podczas zabawy. Opiekunowie zobowiązani są dopilnować, aby Dziecko zdjęło wszelkie elementy ubioru które mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo w czasie zabawy.

14. Zarządzający, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe, każdorazowo po podaniu uzasadnionej przyczyny odmowy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje, wedle wyboru Klienta, zwrot ceny Biletu na zasadach określonych w § 9 Regulaminu Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe.

15. Dzieci korzystające z atrakcji mają obowiązek noszenia skarpetek antypoślizgowych.

16. Rodzice oraz opiekunowie mogą poruszać się na terenie centrum wyłącznie bez obuwia, pozostając jednak w skarpetkach antypoślizgowych.

17. Skarpetki antypoślizgowe można zakupić w recepcji. Wysokość opłat za skarpetki określona jest w Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe

§ 5 Ogólne zasady korzystania z Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe

1. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu, Klienci zostaną pouczeni o treści Regulaminu przez Personel i wezwani do przestrzegania jego postanowień, z zagrożeniem, że w razie dalszego nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Klient może zostać wyproszony z Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe. W przypadku gdy pomimo treści pouczeń i wezwań, Klient w dalszym ciągu nie przestrzega postanowień Regulaminu, przez co stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych osób, stwarza ryzyko zniszczeń lub uszkodzeń wyposażenia lub zakłóca korzystanie z atrakcji przez inne osoby, może zostać wyproszony z Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe.

2. Wchodzenie w butach lub boso jest bezwzględnie zakazane. Obuwie zostawia się w miejscach do tego wyznaczonych. Wózki dziecięce należy pozostawić w strefie wskazanej przez Personel. Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe nie ponosi odpowiedzialności za wózki dziecięce, a ich pozostawienie nie stanowi zawarcia umowy przechowania.

3. Spożywanie jedzenia oraz napojów dozwolone jest jedynie w strefie kawiarnianej.

4. Na terenie Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe istnieje bezwzględny zakaz:

a) wnoszenia lub posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narkotyków, środków odurzających oraz wszelkich przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie obiektu,
b) wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych,
c) wnoszenia i spożywania własnego jedzenia i napojów, wyłączając posiłki o specjalnym przeznaczeniu ze względu na wiek lub stan zdrowia Klienta,
d) palenia tytoniu, innych substancji oraz papierosów elektronicznych,
e) spożywania jedzenia (w tym życia gum) oraz napojów kupionych w strefie kawiarnianej w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
f) nieobyczajnego zachowania, używania wulgarnych i obraźliwych słów,
g) wprowadzania zwierząt.

5. Wchodzenie na strefy i atrakcje znajdujące się w Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe oraz wychodzenie z nich może odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych.

6. Każdy Klient ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania Personelowi Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe wszelkich naruszeń Regulaminu i innych niebezpiecznych zachowań pozostałych Klientów.

7. Informację o wypadku mającym miejsce na terenie Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe jak również potrzebę udzielenia pierwszej pomocy można zgłaszać do każdego członka Personelu. W takim wypadku Personel niezwłocznie udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej oraz, w razie potrzeby, wezwie pomoc medyczną.

8. W strefie kawiarnianej ulokowana jest Strefa Malucha, która jest dla dzieci w wieku 0-3 lat.

9. Dzieci korzystające ze Strefy Malucha muszą pozostawać pod opieką osób pełnoletnich. Personel nie zapewnia opieki nad dziećmi korzystającymi ze Strefy Malucha.

10. Osoby zainteresowane dodatkowymi atrakcjami tj. malowanie buziek/kolorowe tatuaże, modelowanie balonów, kolorowe warkoczyki proszone są o zgłoszenie się na Recepcji, możliwość wykonania usługi jest wtedy i tylko wtedy, gdy na Obiekcie znajduje się Personel do tego wyznaczony.

11. W części, w której znajdują się zjeżdżalnie, basen z kulkami, drabinki, liny, trampoliny i inne przeszkody należy zachować szczególną ostrożność ze względu na dużą ilość Dzieci korzystających z ww. atrakcji.

12. Zabrania się skakania do basenu z kulkami, wynoszenia kulek z basenu, zjeżdżania ze zjeżdżalni głową w dół i na brzuchu, wchodzenia na zjeżdżalnię od dołu, skakania ze zjeżdżalni oraz każdego innego nieprawidłowego użytkowania zjeżdżalni.

13. Zabrania się wchodzenia po konstrukcjach atrakcji nieprzeznaczonych do zabawy dla Dzieci, znajdujących się w strefie rozrywkowej.

14. Dodatkowe zasady korzystania z poszczególnych atrakcji w Strefie Rozrywkowej znajdują się w wyznaczonych miejscach Strefy Rozrywkowej.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe będące skutkiem siły wyższej lub wywołane okolicznościami niezależnymi od Zarządzającego, w szczególności wynikające z przerwy w dostawie prądu. W przypadku przerwy w funkcjonowaniu Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe, Klientowi przysługuje, wedle wyboru Klienta, zwrot ceny Biletu na zasadach określonych w § 9 Regulaminu albo zmiana terminu wizyty.

2. Zarządzający zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na atrakcje konkretnym osobom lub całkowite wyłączenie z użytku konkretnych atrakcji/ sprzętów w przypadku gdy ulegną one awarii lub prawidłowość ich funkcjonowania wzbudza zastrzeżenia lub zachowanie osób z nich korzystających jest niezgodne z przyjętymi względami bezpieczeństwa. Odłączenie atrakcji z przyczyn zdarzeń losowych (awarii, wypadków, zachowania) lub względów bezpieczeństwa nie stanowi podstawy do obniżenia ceny biletu wstępu lub zwrotu jego wartości.

3. Zarządzający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody Klientów, w szczególności polegające na urazach, kontuzjach i uszkodzeniach ciała oraz mienia, jak również za ich skutki. Korzystanie z Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe wiąże się z ryzykiem powstania urazów lub uszkodzeń ciała oraz mienia. Klienci korzystają z infrastruktury Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność Rodzica lub Opiekuna. W szczególności Dzieci, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne oraz Dzieci niepełnosprawne korzystają z obiektu wyłącznie na odpowiedzialność Rodzica lub Opiekuna.

4. Zarządzający nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z infrastruktury obiektu niezgodnie z regulaminami, wskazaniami i poleceniami Personelu, czy też z wyłącznej winy Klientów obiektu, chyba że takie szkody powstały z winy Zarządzającego.

5. Zarządzający, ani Personel nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie obiektu, jak również w jego otoczeniu.

6. Rodzice lub Opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru odpowiadają za przeprowadzone przez nich Dzieci, w tym za wszelkie szkody przez nie spowodowane.

7. Osoba pełnoletnia, pod której opieką Dziecko zaczyna zabawę w Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe jest zobowiązana do poinformowania Dziecka o zasadach panujących w Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe. Jeśli Dziecko korzysta z Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe w sposób niewłaściwy do jego wieku, predyspozycji i umiejętności lub sprzeczny z niniejszym Regulaminem, odpowiedzialność Zarządzającego jest wyłączona.

8. Ze względu na bezpieczeństwo własne i innych na terenie Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe nie mogą znajdować się Dzieci z m.in. z opatrunkami gipsowymi, ortezami oraz szynami usztywniającymi.

9. W sytuacji, gdy Personel Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe stwierdzi, że dziecko stwarza zagrożenie dla pozostałych dzieci lub łamie zasady niniejszego Regulaminu może zostać poproszone o opuszczenie Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.

10. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzenie przez Dziecko lub innego Klienta szkody na osobie trzeciej.

11. Za zniszczenia i uszkodzenia zabawek, wyposażenia, dekoracji i konstrukcji Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe odpowiedzialność finansową ponosi Rodzic/Opiekun dziecka.

12. Dzieci pozostawione w Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe bez opieki przebywają na wyłączną odpowiedzialność Rodziców/ Opiekunów/ Osób Towarzyszących.

13. Przed wejściem na teren Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe Klienci zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich, obuwia w udostępnionej im nieodpłatnie szatni lub odpłatnych szafkach. Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach, a ich pozostawienie nie stanowi zawarcia umowy przechowania.

14. Na terenie Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe zabrania się przebywania Klientów będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Osoby takie mogą zostać niewpuszczone na teren Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe lub wyproszone bez zwrotu kosztów biletu wstępu.

15. Podstawą zgłoszenia szkody oraz reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługi Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkow e. Reklamacje odbywają się na podstawie Formularza Reklamacji, na zasadach tam wskazanych.

§ 7 Monitoring i Ochrona Danych Osobowych

1. Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe jest monitorowane. Obraz z kamer jest rejestrowany dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i jedynie w tym celu przetwarzane są dane osobowe Klientów tj. ich wizerunek.

2. Klienci Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe wchodząc na jej teren wyrażają zgodę na rejestrację ich wizerunku podczas pobytu na terenie Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe.

3. Klienci Patio Park Centrum Edukacyjno- Rozrywkowe zobowiązani są do wypisania formularza wstępu.

4. Formularz wstępu jest dokumentem uprawniającym Patio Park Centrum Edukacyjno- Rozrywkowe do kontaktu poprzez numer kontaktowy lub adres e-mail w celu przedstawienia promocji oraz oferty urodzinowej.

5. Administratorem danych osobowych Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe jest Grupa Kozioł Sp. z o.o z siedzibą w Pszczynie, tel. 602294713, adres: ul. Rynek 16, 43-200 Pszczyna wpisana do rejestru przedsiębiorców, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Pszczyny- Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000873592 NIP: 6381843430, REGON: 387705090

6. Dane osobowe Klientów, o których mowa w niniejszym paragrafie, przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”).

7. Dane osobowe Klientów, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą przechowywane przez okres 14 dni lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

8. Dane osobowe Klientów, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie będą udostępnione podmiotom trzecim w celu przetwarzania.

9. Klienci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz w zależności od praw przysługujących im na mocy RODO - prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

10. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

11. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

12. Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.

13. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych i przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku Klientów przez osoby trzecie w związku z rejestrowaniem lub upublicznianiem (np. w mediach społecznościowych) wizerunku Klientów przez te osoby.

§ 8 Zasady uzupełniające

1. Zarządzający zastrzega prawo do rezerwacji całego Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe lub jego poszczególnych części na specjalne wydarzenia.

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub regulaminach szczegółowych należy zwracać się do Personelu Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe.

3. Pozostawienie pojazdu na parkingu zewnętrznym odbywa się na wyłączne ryzyko i wyłączną odpowiedzialność Klientów. Zarządzający nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone w pozostawionych pojazdach. Korzystanie z parkingu nie jest równoznaczne z zawarciem z Zarządzającym umowy przechowania

4. Kupując bilet do Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe Klient zobowiązuje się stosować do wszystkich Regulaminów obowiązujących na terenie Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe.

§ 9 Zasady i warunki zwrotów

1. W przypadku niewykorzystania Biletu z przyczyn leżących po stronie Zarządzającego lub z przyczyn innych niż przyczyny leżące po stronie Klienta, w szczególności z powodu przerwy w funkcjonowaniu Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe będącej skutkiem siły wyższej lub wywołanej okolicznościami niezależnymi od Zarządzającego, na żądanie zgłoszone przez Klienta, Klientowi przysługuje wedle jego wyboru zwrot całości ceny Biletu albo zmiana terminu wizyty.

2. W przypadku zapłaty ceny Biletu oraz braku możliwości realizacji zamówienia przez Zarządzającego, cena Biletu podlega zwrotowi w całości.

3. W przypadku odmowy, przez Zarządzającego, wstępu na Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe na podstawie § 4 ust. 14 niniejszego Regulaminu, na żądanie zgłoszone przez Klienta, Klientowi przysługuje, wedle jego wyboru zwrot całości ceny Biletu albo zmiana terminu wizyty.

4. Zarządzający dokonuje zwrotu gotówką lub przelewem na konto wskazane przez Klienta.

5. W przypadku niewykorzystania opłaconego pobytu dziecka w Patio Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe nie przysługuje zwrot uiszczonych z tego tytułu środków.

§ 10 Zmiany Regulaminu

1. Zarządzający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili.

2. O każdej zmianie niniejszego Regulaminu Zarządzający poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na swojej stronie internetowej www.patiopark.eu

3. Zmiany niniejszego Regulaminu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych po terminie wprowadzenia zmiany.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych.

5. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zarządzającym a Klientem jest właściwy rzeczowo dla siedziby Zarządzającego.

6. Wszelkie dodatkowe informacje zamieszczane są na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.