POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ WWW.PATIOPARK.EU

1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawa najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.

2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawna, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak tez obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest GRUPA KOZIOŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy: ul. Rynek 16, 43-200 Pszczyna, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000873592, NIP: 6381843430 (zwany dalej: „Właściciel”). 

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

a. realizacji usługi polegającej na zakupie biletu i wejściu do Patio Centrum Edukacyjno- Rozrywkowe imię, nazwisko, data ur., nr tel., adres poczty e-mail - podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
b. realizacji usługi polegającej na pozostawieniu dziecka w Patio Centrum Edukacyjno- Rozrywkowe - imię, nazwisko dziecka i rodzica/opiekuna, data urodzenia dziecka, numer telefonu, adres zamieszkania dziecka - podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
c. marketingowych i promocyjnych - imię. nazwisko. adres e-mail - podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
d. udzielania odpowiedzi na przesyłane zapytania (listownie i elektronicznie) - imię, nazwisko, adres email, adres korespondencyjny, ewentualnie inne dane podane przez Klienta - podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
e. prowadzenia kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacja usług przez Patio Centrum Edukacyjno- Rozrywkowe - numer telefonu, imię, nazwisko - podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
f. analitycznych oraz związanych z administrowaniem strona internetowa oraz może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Pana/Panią z strony internetowej patiopark.eu, takie jak: adres IP, logi cyfrowe, informacja o skorzystaniu przez Pana/Panią z naszej strony internetowej, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas spędzony na stronie internetowej, odwiedzone podstrony - podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Patio Centrum Edukacyjno- Rozrywkowe, takich jak poznanie aktywności klientów odwiedzających stronę internetową, czy administrowanie stroną internetową.

2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do

a. zarejestrowania się na stronie internetowej;
b. zawarcia umowy;
c. dokonania rozliczeń; 
d. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, nie będącego marketingiem bezpośrednim.

III. RODZAJ DANYCH

1.Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

a. zarejestrowania się na stronie internetowej:
- imię i nazwisko;
- adres e-mail;

b. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:
- imię i nazwisko;
- płeć;
- adres;
- numer telefonu;
- adres e-mail;

c. dane podawane przez użytkownika opcjonalnie:
- data urodzenia;
- numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);
- numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoja zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Zadanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Zadanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi. 

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usuniecie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.

6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie zobowiązany spełnić. Zadanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika zadania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że zadanie pochodzi od osoby uprawnionej.

8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z zadań wymienionych w poprzednich punktach. 

VI. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

VII. PLIKI COOKIES

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: "cookies") do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Sa one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.

6. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:

 1. sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu Klienta do czasu opuszczenia przez niego Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 2. stałe – Pliki cookies, przechowywane na Urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta,
 3. trackingowe – Pliki cookies przechowujące informacje niezbędne do ustalenia źródła pochodzenia ruchu internetowego, służące do badania efektywności źródeł ruchu internetowego w ramach prowadzonych przez Stronę̨ kampanii internetowych i działań́ marketingowych. Pliki te nadawane są̨ na okres do 30 dni lub sesyjnie,
 4. analityczne – Pliki cookies instalowane przez systemy analityczne badające zjawiska zachodzące na Stronie związane z przepływem i zachowaniem Klientowi w celu optymalizacji Strony. Czas trwania tych Plików cookies jest ustalany sesyjnie lub na inny okres,
 5. bezpieczeństwo – służą̨ do zapewnienia bezpieczeństwa Klienta, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć́ w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony,
 6. funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień́ i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 7. reklamowe – umożliwiają̨ dostarczanie Klientom treści reklamowych lepiej dostosowanych do ich zainteresowań́ oraz rozliczania efektywności prowadzonych kampanii reklamowych w Internecie.

5.Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.

6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetowa, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

8. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plikow cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarzadzania sesja, w tym:

 1. tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego zadania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
 2. rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikacje liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników; 
 3. rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;
 4. rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
 5. dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
 6. zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.